Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

 

(מאמרים הנגישים באופן מקוון (המאמרים והמצגות באנגלית

 

 

נכתבים בימים אלה


 

כוחו של דילול באיזון עומסים

א. גוראל-גורביץ', א. נ. פלדהיים

 

התכנסותו של תהליך הקבלה לפי אחוזון עם כוח וטו

א. נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים

 

הוגשו וטרם נתקבלו


על ההסתברות שתהליך גאוסי עם פער ספקטרלי נותר אי-שלילי לאורך מקטע ארוך

(יבXקישור לאר) .ב. ג'יי, פ. נזשרוב, ש. ניצן, א.נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים, הוגש

מצגת ההרצאה

התמדה של תהליכי גאוס אחידים-בזמן: נקודת השקפה ספקטראלית

(יבXקישור לאר) .ש. ניצן, א.נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים, הוגש

מצגת ההרצאה

 

ממוצע ומִזְעָר של משתנים מקריים בלתי-תלויים

(יבXקישור לאר) .א.נ. פלדהיים, נ. ד. פלדהיים, הוגש

 

כוחו של דילול בצמצום אי-סדירות

(יבXקישור לאר) .א. גוראל-גורביץ', ר. דוויודי, א. נ. פלדהיים, א. ראמדס, הוגש

מצגת ההרצאה

 

צפויים להתפרסם בקרוב


סדר ארוך-טווח במודל פוץ שלושה-מצבי בממדים גבוהים

(יבXקישור לאר) .Journal of the European Mathematical Society:י. ספינקה, א. נ. פלדהיים, צפוי להתפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2018


קבוע הגידול של קבוצות מפרידות בעלות זוגיות בממדים גבוהים

(יבXקישור לאר) .מהדורה 27, כרך 2, עמודים 208--227 ,Combinatorics, Probability and Computing:י. ספינקה, א. נ. .פלדהיים, צפוי להתפרסם ב

 

קשיחות צביעת הכעך הבדיד ב-3 צבעים

(יבXקישור לאר) .מהדורה 42, כרך 2, עמודים 952--994 ,Annals de l'Institut Henri Poincaré (B):ר. פלד, א. נ. פלדהיים, צפוי להתפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2017


שורשים כפולים של פולינומים עם מקדמים שלמים

(יבXקישור לאר) .מהדורה 22, מאמר מספר 10, עמודים 23 ,Electronic Journal of Probabilityא. נ. .פלדהיים, א. סן, צפוי להתפרסם ב

 

חד-מגמתיות של זיווגים נמנעים

.מהדורה 26, כרך 1, עמודים 16-23 ,Combinatorics, Probability and Computingא. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2016


רשת בראון הנה רעש שחור דו-ממדי

.מהדורה 54, כרך 1, עמודים 162-172 Annals de l'Institut Henri Poincaré (B)ת. אליס, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

 

2015


ציור גרפים חוץ-מישוריים

.מהדורה 48, כרך 3, עמודים 260-267 Computational Geometryנ. אלון, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

פערים גדולים בין חילופי-סימן בתהליכי גאוס יציבים-בזמן

.מהדורה 11, עמודים 3021-3034 International Mathematics Research Notices:א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

הַסְדָּרָה של מטריצות לא-נורמליות באמצעות רעש גאוס

.מהדורה 18, עמודים 8724-8751 International Mathematics Research Notices:ע. זייטוני, א. נ. פלדהיים, א. פקט, התפרסם ב

 

2014


הערה בדבר תהליכי חלון נע

.מהדורה 19, עמודים 1-7 Electronic Communications in Probability:נ. אלון, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

מצגת ההרצאה

 

2013 עד


לא די ב3/2 כבאים

מהדורה 161, כרכים 1-2 (2013), עמודים 301-306 Discrete Applied Mathematics:ר. הוד, א. נ. פלדהיים, פורסם ב

מצגת ההרצאה

 

הוכחה נוספת לאי-שוויון ארדש-טורן, והערכה לשגיאה בכלל ויגנר

,ס. סודין, א.נ. פלדהיים

.מהדורה 545, (2011) עמודים 69-75 ,Contemporary Mathematics בסדרת Concentration, Functional Inequalities and Isoperimetry התפרסם ב

 

תוצאת אוניברסליות עבור הערך העצמי התחתון של מטריצות שונות משותפת מדגמית מסויימות

.מהדורה 20, כרך 1 (2010), עמודים 88-123 Geom. Funct. Anal.:ס. סודין, א.נ. פלדהיים, התפרסם ב

 

אי-שוויון ברון-מינקובסקי ומעגלים לא-טריויאלים בכעך הבדיד

.מהדורה 24 (2010), עמודים 892-894 ,SIAM J. Discrete Math.:נ. אלון, א. נ. פלדהיים, התפרסם ב

 

ניצחון מהיר במשחקי בניית גרפים בדידים

.מהדורה 17 (2008), עמודים 781-791 Combinatorics, Probability and Computing:א.נ. פלדהיים, מ. קריבילביץ', התפרסם ב

 

   
   

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות